Pieszo po wiedzę - nowe ścieżki edukacyjne PDF Drukuj Email

SZLAK SALAMANDRY

SZLAK SALAMANDRY POWSTAŁ PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU „PIESZO PO WIEDZĘ” W RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA 2014-2020, DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ZA POŚREDNICTWEM EUROREGIONU NYSA. / MLOČÍ STEZKA BYŁA REALIZOVÁNA BĚHEM PROJEKTU PĚŠKY ZA POZNÁNÍM V RÁMCI PROGRAMU INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO 2014-2020, SPOLUFINANCOVANÉHO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PROSTŘEDNICTVÍM EUROREGIONU NISA.

Projekt „Pieszo po wiedzę” rozwija potencjał przyrodniczy w gminie Paszowice, poprzez stworzenie: / Projekt „Pěšky za poznam”rozvíjí přírodní potenciál v obci Paszowice a tvořením:

● pieszego szlaku turystycznego pn. „Szlak Salamandry”, biegnącego przez miejscowości Jakuszowa i Myślibórz oraz wzgórze Rataj / pěší Mločí turistické stezky vedoucí přes vesnice Jakuszowa, Myślibórz a vrch Rataj

Szlak Salamandry” znajduje się na terenie Pogórza Kaczawskiego - północnej granicy zasięgu występowania salamandry w Polsce. Jest tu stanowisko występowania wielu gatunków roślin oraz zwierząt, od tych malutkich do znacznie większych. / Mločí stezka se nachází na trávníku Kaczawské hornatině - severní hranici oblasti výskytu mloka v Polsku. V okolních listnatých lesech rostoucích na svazích, někdy skalních, žije mnoho druhů rostlin a zvířat, od menších po podstatně větší.

„Szlak Salamandry” przebiega przez wzgórze Rataj. /Mločí stezka přichází s Vrch Rataj.

Wyposażenie pieszego szlaku turystycznego pn.”Szlak Salamandry” (trasa przez miejscowość Jakuszowa, Myślibórz, wzgórze Rataj) / Vybavení pěší turistické Mločí stezky (trasa přes vesnice Jakuszowa, Myślibórz, vrch Rataj):

- tablice dydaktyczne (11 szt.): 2 tablice informacyjne/startowe przy świetlicy wiejskiej w Jakuszowej i przy ośrodkiu ‘Salamandra’; ‘salamandra i jej życie’ przy punkcie obserwacyjnym salamandry; ‘panorama na wzgórza’ przy punkcie widokowym obok świetlicy w Jakuszowej’; ‘środowisko wodne’ przy małym stawie; ‘zwierzęta hodowlane’ przy wiejskiej zagrodzie ze zwierzętami; ‘świat zwierząt, płazów, gadów’; ‘bogactwo przyrodnicze wzgórza Rataj’ przy wejściu na wzgórze; ‘wieże widokowe, ścieżki piesze i rowerowe’ przy punkcie odpoczynku; ‘panorama miast i gmin’ przy wzgórzu Rataj; tablica informacyjna o labiryncie wraz z regulaminem / naučné tabule s (11 ks): dvě informační/úvodní tabule u místního společenského sálu ve vesnici Jakuszowa a u střediska Salamandra; ‘mlok a jeho život’ u observačního místa mloků; ‘panoráma na vrchy’ umístěná u vyhlídkového místa ve vesnici Jakuszowa; ‘vodní prostředí’ u malého rybníka, ‘chovná zvířata’ u venkovní ohrady se zvířaty; ‘svět zvířat,obojživelníků,plazů’ na trase stezky,’přírodní bohatství vrchu Rataj’ u výstupu na vrch, ‘výhledny, pěší a cyklistické stezky’ u odpočívadla, ‘panoráma měst a obcí’ u vrchu Rataj; informační tabule o bludišti spolu s pravidly,

- pomost/kładka wzdłuż linii brzegu stawu / molo/lávka podél rybníka

- pomost/kładka nad podmokłym terenem lasu, jako punkt obserwacyjnym salamandry / molo/lávka se nad lesními mokřadly jako observační místo mloků

- zestaw drewnianych ławek w kształcie zygzaka przy punkcie odpoczynku / komplet klikatých dřevěných lavic u odpočívadla na trase

- ‘Labirynt salamandry’, przy świetlicy wiejskiej w Jakuszowe z żywopłotu / Mločí bludiště u společenského sálu ve vesnici Jakuszowa, živý plot

- drewniana wiata z ławo-stołami obok świetlicy w Jakuszowej / dřevěné odpočívadlo s lavicemi a stoly u bludiště vedle společenského sálu ve vesnici Jakuszowa

- drogowskazy / ukazatele

PTASI TRAKT

PIESZA EDUKACYJNA ŚCIEŻKA PN. „PTASI TRAKT” W POGWIZDOWIE POWSTAŁA PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU „PIESZO PO WIEDZĘ” W RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA 2014-2020, DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ZA POŚREDNICTWEM EUROREGIONU NYSA. / PĚŠÍ NAUČNÁ PTAČÍ STEZKA V POGWIZDOWIE REALIZOVÁNA BĚHEM PROJEKTU PĚŠKY ZA POZNÁNÍM V RÁMCI PROGRAMU INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO 2014-2020, SPOLUFINANCOVANÉHO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PROSTŘEDNICTVÍM EUROREGIONU NISA.

Wyposażenie ścieżki dydaktycznej „Ptasi trakt”, biegnącej naokoło stawu w Pogwizdowie / Ptačí naučná stezka dokola rybníka v Pogwizdowě, vybavení stezky:

-brama – witacz / uvítací brána

- stojak rowerowy / stojan na kola

- ławki z oparciem -5 sztuk / lavice s opěradlem -5 ks

- tablica dydaktyczna ‘gatunki ptaków’ / informační tabule ‘ptačí druhy’

- tablica dydaktyczna ‘budki lęgowe’ / informační tabule ‘ptačí budky’

- tablica dydaktyczna ‘lekcja dendrologii’ / informační tabule ‘informace o dentrologii’

- 10 drewnianych karmników dla ptaków, jako wyposażenie ‘Ptasiej stołówki’ / 10 dřevěných ptačích krmítek jako vybavení ‘Ptačí jídelny’

- platforma z figurami ptaków / platforma s připěvněnými ptáky

- okrągły ławo-stół / kulatý stůl s lavicí

- drewniana wiata / dřevěné odpočívadlo

- balustrady zabezpieczające ścieżkę od stawu / zábradlí zabezpečující stezku od rybníka

- kładka/pomost z dwiema poręczami wzdłuż linii brzegu stawu / lávka/molo se zábradlím ze dvou stran podél břehu rybníka

- 6 koszy na śmieci przy każdej ławce i przy wyjściu / 6 odpadkových košů u každé lavičky a u vchodu

 

Projekt „PIESZO PO WIEDZĘ”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

 

 

Nowe ścieżki edukacyjne

wtorek, 17 października 2017, 12:20

„Ptasi trakt” w Pogwizdowie oraz „Szlak salamandry” biegnący między Jakuszową a Myśliborzem, to nowe atrakcje gminy Paszowice, nad którymi prace trwały od kilku miesięcy. Oficjalne otwarcie szlaku, którego znakiem charakterystycznym jest salamandra plamista, miało miejsce 13 października przy świetlicy wiejskiej w Jakuszowej. Z tej okazji odbył się również Rajd Salamandry, w którym udział wzięło blisko 90 uczestników.

Więcej…
 
Powrót do La Manchy PDF Drukuj Email
Ponad 50 dzieci wzięło udział w rajdzie "Śladami Don Kichota", kończącym trwający od lipca ub. r. projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach "Powrót do La Manchy", który uzyskał dotację w wysokości 4 740 zł z programu "Szkoły dla Ekorozwoju na Dolnym Śląsku - zadbajmy o wspólną przestrzeń".

    Celem projektu było zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jakuszowej, aby stworzyć mieszkańcom Sołectwa miejsce czyste, przyjemne i bezpieczne - tytułową "La Manchę". Podczas jego realizacji zbudowano huśtawkę dla najmłodszych, postawiono altanę i grilla, kupiono kosze na śmieci i stojak na rowery, odrestaurowano schody wejściowe do świetlicy, wykonano obudowę do studni w formie wiatraka, zamontowano tablicę informacyjną o miejscowości i jej walorach oraz wydano folder. Posadzono też przy świetlicy 55 roślin ozdobnych - drzew i krzewów. Odbyły się również warsztaty dotyczące zakładania i prowadzenia gospodarstw agroturystycznych. Uczniowie Szkoły Podstawowej uczyli się o alternatywnych źródłach energii, najmłodsi mieszkańcy gminy uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na temat energii odnawialnej, prowadzonych przez CEEiK "Salamandra" w Myśliborzu, a wszyscy mieszkańcy Jakuszowej i okolic bawili się pod koniec września ub. r. podczas imprezy plenerowej.

    Finałem przedsięwzięcia był właśnie Rajd "Śladami Don Kichota", w którym uczestniczyły dzieci ze świetlic w Myśliborzu, Nowej Wsi Wielkiej, Pogwizdowie, Sokolej, Wiadrowie i Bolkowicach. Każda grupa przyniosła ze sobą zadanie przedrajdowe, czyli wizerunek wiatraka wykonany dowolną techniką plastyczną (na zdjęciu). Na miejscu dzieci otrzymały kolejne zadania: krzyżówkę sprawdzającą znajomość historii Jakuszowej oraz opis miejscowości i jej charakterystycznych, i atrakcyjnych miejsc, które trzeba było nie tylko odnaleźć, ale i zaznaczyć położenie na mapie. Szukano więc dawnej piekarni, szkoły, gospody letniej Tillebrunn, drzew pomnikowych i oczywiście wiatraka. Do rozwiązania tego zadania przydały się nie tylko wiadomości zawarte na tablicy informacyjnej przed świetlicą, ale przede wszystkim rozmowy z mieszkańcami wsi. Najlepiej ze wszystkich wywiązała się z tego zadania grupa z Nowej Wsi Wielkiej i im właśnie przypadło pierwsze miejsce i nagrody. Ale również dla innych uczestników rajdu Gminny Ośrodek Kultury przygotował nagrody, pamiątkowe plakietki i poczęstunek.

 


 Dlaczego "Powrót do La Manchy"?

    Inspiracją dla nazwy projektu był wiatrak stojący niegdyś malowniczo na wzgórzu w Jakuszowej. A postać, która nieodparcie kojarzy się z wiatrakami to oczywiście Don Kichot - błędny rycerz z powieści Miguela de Cervantesa, który wyruszył w podróż ze swojej rodzinnej La Manchy, chcąc naprawić świat. My wprawdzie nie chcemy naprawiać całego świata, ale swoimi działaniami choć trochę wpłynąć na to, aby wieś Jakuszowa, przed laty kwitnąca miejscowość turystyczna, wróciła do dawnej świetności. Zwiastunami tego renesansu miejscowości są nowo budowane domy letniskowe, odnawiane szlaki turystyczne, rekreacja na koniach w Ośrodku Jeździeckim czy właśnie miejsce odpoczynku przy świetlicy. A z wiatrakami - w przeciwieństwie do Don Kichota - nie walczymy, ale budujemy nowe... autorki projektu Małgorzata Świderska i Gracja Bober.

    Projekt "Powrót do la Manchy" został zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach w ramach programu "Szkoły dla Ekorozwoju na Dolnym Śląsku - zadbajmy o wspólną przestrzeń", finansowanego przez Fundusz Partnerstwa.
 
Powrót do La Manchy PDF Drukuj Email

"Powrót do La Manchy" jest kolejnym projektem, który uzyskał dotację w wysokości 4,740 zł w ramach programu "Szkoły dla Ekorozwoju na Dolnym Śląsku". Celem projektu jest zagospodarowanie terenu przy świetlicy Jakuszowej, aby stworzyć mieszkańcom Sołectwa miejsce czyste, przyjemne i bezpieczne - tytułowa "La Manchę".Podczas jego realizacji zaplanowano

 • zbudowanie placu zabaw dla najmłodszych,
 • postawienie altany,
 • wybudowanie grilla
 • zakupienie koszy na śmieci
 • zamontowanie stojaka na rowery
 • odrestaurowanie schodów wejściowych do świetlicy
 • wykonanie obudowy do studni
 • wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej o miejscowości i jej walorach
 • wykonanie nasadzeń na terenie przy świetlicy wiejskiej

Odbędą się także spotkania dla mieszkańców dotyczące zakładania i prowadzenia gospodarstw agroturystycznych. Najmłodsi wezmą udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez CEEiK "Salamandra" w Myśliborzu. Na zakończenie przedsięwzięcia odbędzie się Rajd śladami Don Kichota oraz "Jakuszowska Majówka" w której udział wezmą wszyscy mieszkańcy Sołectwa jak i zaproszeni goście.

 

Partnerami projektu są:

 • Urząd Gminy Paszowice
 • Rada Sołecka wsi Jakuszowa
 • JAWROL
 • CEEiK "Salamandra"
 • Uczniowie SP w Paszowicach
 • Oddział PTTK Ziemi Jaworskiej
 • DODR Powaitowy Zespoł Doradców