Moja biało - czerwona PDF Drukuj Email
czwartek, 30 kwietnia 2020 11:40

Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, w momentach wzruszeń i radości. Ten symbol narodowy został uhonorowany Świętem, przypadającym 2 maja, który jest Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa postanowiliśmy zorganizować konkurs plastyczny na rysunek z flagą Polski pt. „Moja biało-czerwona”. Korzystając z czasu spędzanego w domach pragniemy zachęcić dzieci do wzięcia udziału w tym konkursie. Pamiętać należy, aby jednym z elementów pracy była polska flaga. Po wykonaniu pracy należy ją sfotografować i zdjęcie przesłać w formie załącznika na adres wskazany w Regulaminie. O nagrodach, ich autorach oraz o sposobie przekazania laureatom nagród poinformujemy Państwa w dniu ogłoszenia wyników konkursu. Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie 2 maja w oknie lub na balkonie swojego domu czy mieszkania. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie oraz uczczenia narodowych barw z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Regulamin

Gminnego Konkursu Plastycznego

„Moja biało - czerwona”

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu na „Moja biało - czerwona” są Gmina Paszowice i Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach. Do udziału w nim zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy.

II. Temat i cele konkursu

Tematem konkursu jest wykonanie w dowolnej technice plastycznej pracy przedstawiającej flagę Polski.

Cele konkursu:

· promocja Święta Flagi,

· utrwalanie wizerunku flagi narodowej,

· popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych;

· umożliwienie najmłodszym zaprezentowania indywidualnych zdolności plastycznych

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

Kategoria I: przedszkole

Kategoria II: klasy I-III szkoły podstawowej;

Kategoria III: klasa IV – VIII szkoły podstawowej;

· Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę wykonaną w wybranej przez siebie technice plastycznej: rysunek, malarstwo, wydzieranka, wycinanka, technika mieszana;

· Praca powinna być wykonana na papierze w formacie A 4;

· Do pracy należy dołączyć wypełnioną czytelnie drukowanymi literami
i podpisaną przez rodzica/opiekuna Kartę Zgłoszenia;

· Prace niezwiązane z tematem konkursu, brak prawidłowo wypełnionej Karty powoduje odrzucenie prac;

· Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

IV. Forma prezentacji i terminy nadsyłania prac konkursowych

Prezentacja prac odbywa się drogą elektroniczną poprzez przesłanie zdjęć w formacie JPG na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Do zdjęć należy załączyć wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną/sfotografowaną Kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 1). Wymagane materiały należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 8 maja 2020r.

V. Ocena prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową.

W każdej z kategorii Komisja konkursowa wybierze 3 najlepsze prace. Komisja może przyznać także wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

Na ocenę prac będą miały wpływ takie elementy jak: interpretacja własna tematu, oryginalność projektu i estetyka pracy.

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Paszowice, Gminnego Ośrodka Kultury oraz na fanpage`u Gminy Paszowice na Facebooku w dniu
11 maja 2020 r.

Autorzy nagodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się drogą korespondencyjną.

VI. Postanowienia ogólne:

Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników do celów związanych z organizacją konkursu pn. „Moja biało - czerwona”.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Paszowicach – tel. 76/870 11 13, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA

Konkursu plastycznego „Moja biało – czerwona”

1. Imię i nazwisko uczestnika.........................................................................................

2. Kategoria wiekowa........................................................................................................

3. Telefon kontaktowy i adres rodzica/opiekuna.....................................................

4. Imię nazwisko rodzica/opiekuna..............................................................................

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury
w Paszowicach, z siedzibą w Paszowicach nr 142; adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu organizacji konkursu/przeglądu.

2) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu organizacji konkursu/przeglądu. Jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie/przeglądzie

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia).

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji konkursu, a także po jego zakończeniu do momentu wygaśnięcia roszczeń, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej.

6) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

8) Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym.

Data, miejscowość Podpis rodzica/opiekuna

........................................................... ...........................................................